Vedtægter og privatlivspolitik

Vedtægter for  KOR-FORENINGEN SIIM CITY SINGERS

 • 1.   Navn og hjemsted.
  Foreningens navn er ”Korforeningen Siim City Singers”.
  Foreningen er hjemmehørende i Ry.
 • 2.   Foreningens formål.
  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og oplevelserne med rytmisk kormusik ved at sikre koret Siim City Singers mulighed for aktiv udøvelse og optræden.
  Rettighederne til evt. udgivelse og udnyttelse af korets musik og virke tilhører korforeningen.
 • 3.   Medlemskab.
  Korforeningen Siim City Singers skal være et samlingssted for korsangere, som kan tilslutte sig korets formål og som opfylder reglerne for medlemskab.
  Optagelsessøgende kan evt. gennemgå en prøve, hvor sangstemme og rytmesans bedømmes af korlederen.
  Ved behov for at supplere en stemmegruppe indkalder korlederen relevante interesserede fra korets venteliste. 
 • 4.   Afbud.
  Afbud meddeles DIREKTE til korlederen FØR den koraften, som man er forhindret i at deltage i, via sms, mail eller telefon.
 • 5.   Orlov.
  Orlov kan søges med en måneds varsel. Korlederen kan tildele orlov for 1 sæson ad gangen.
  Efter endt orlov på 1 sæson eller kortere eller efter endt sygeorlov indtræder medlemmet automatisk i koret.
  Efter fravær på mere end 1 sæson kan automatisk indtræden i koret ikke forventes. Man kommer på venteliste og kan indtræde i koret efter korlederens vurdering af den aktuelle venteliste.
 •  6.   Udmeldelse.
  Udmeldelse skal meddeles korlederen.
  Fravær 3 gange i samme sæson UDEN at have meldt afbud betragtes som udmeldelse.
  Se i øvrigt §7, stk. 3.
 • 7.   Kontingent
  Kontingentet anvendes til løn til korleder, kopiering af noder, administration, PR, omkostninger ved koncerter (annoncer, honorarer til musikere og dirigent, KODA, evt. lokaleleje og kørsel) og medlemsskab af KOR72.
  Kontingent til forårs- og efterårssæsonen skal være indbetalt til korforeningenskonto i Sparekassen Østjylland, Ry afd., Skanderborgvej 36, kontonr. 6129-0001008885med tydelig angivelse af navn og sæson, senest 1 måned efter sæsonstart.
  Kontingent-restance: manglende indbetaling af kontingent betragtes som udmeldelse, med mindre der er indgået en aftale med kassereren.
 • 8.   Generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober måned, indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen og udsendes straks til medlemmerne.Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 • 9.   Dagsorden.
  Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1: Valg af dirigent og referent.

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4: Godkendelse af forslag til budget for den indeværende og kommende sæson, herunder fastlæggelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af medlem/-mer til bestyrelsen.

7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8: Valg af revisor revisorsuppleant.

9: Eventuelt

 • 10.   Generalforsamlingens ledelse, m.v.
  Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
  Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, såfremt 1 stemmeberettiget medlem har fremsat begæring herom. Der udarbejdes referat over det på generalforsamlingen passerede.
 • 11. Ekstraordinær generalforsamling.
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremsat begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse finder sted som angivet i § 10.
  Der udarbejdes referat over det på den ekstraordinære generalforsamling passerede.
 • 12. Bestyrelsen – valg.
  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i ulige år, mens 1 medlem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat over det på bestyrelsesmøderne passerede.

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

 • Formanden skal skrive dagsorden til møderne, indkalde til generalforsamling og sørge for forslag til dirigent og referent og sammen med bestyrelsen organisere og udføre praktiske ting i samarbejde med korlederen.
 • Kassereren står for modtagelse af kontingent via sparekassen, rykker dårlige betalere, overfører det aftalte beløb til Ry Aftenskole, udbetaler honorarer i forbindelse med koncerter, udarbejder regnskab og sørger for, at revisoren modtager det i god tid før generalforsamlingen, hvor det skal fremlægges.
 • Sekretæren skriver og udsender referat af alle møder og ajourfører medlemsliste og orlovsliste.

 Korlederens opgaver:

 • Finde repertoire til koret og sørge for noder til koret.
 • Stå for øveaftenerne og evt. øvedage.
 • Dirigere koret ved koncerter og indberette til KODA.
 • Kontakte folk i branchen med hensyn til koncerter, nye numre o.l.
 • Stå for optagelsesprøver til koret.
 • Bestyre ventelisten til koret.
 • Opbevare nøgle og kode til indgangen til øvelokale.
 • Holde styr på protokol og fremmøde.
 • Sammen med bestyrelsen udforme annoncer o.l. samt deltage i den praktiske forberedelse til koncerter o.l. 
 • 13. Tegningsret.
  Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 • 14. Hæftelse.
  Foreningen hæfter med sin formue for foreningens gæld og evt. andre forpligtelser. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.
 • 15. Regnskab og revision.
  Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30 juni.
  Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og bestyrelsens underskrifter.
 • 16. Vedtægtsændringer.
  Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling til godkendelse, når mindst 2/3–del af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • 17.Foreningens opløsning.
  Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til kulturelle formål. Generalforsamlingen tager stilling til midlernes anvendelse.

Vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2010.

Kontingent er pr. 2017 690 kr for et halvt år.

Korets bankkonto:   5370  0249839.


Privatlivspolitik for  KOR-FORENINGEN SIIM CITY SINGERS

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Korforeningen Siim City Singers er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson:                Niels V. Madsen

Adresse:                              Bakkelyparken 64, 8680 Ry

Telefonnr.:                         21217173

Mail:                      nvm@procesing.dk

Hjemmeside:                     siimcitysingers.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får kun oplysningerne direkte fra dig

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig et år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Revideret – Ry, 9. januar 2019